Friday May 31, 2024

پادکست هفتگی/۳۹: طالبان و گسترش تضادهای قومی

طالبان و گسترش تضادهای قومی

با فروریزی سلطنت‌های سنتی و ورود حاشیه‌ها به متن‌، گفتمان‌های قدرت در عصر مدرن و افسانه‌ قوم، تبدیل به یکی از محورهای اساسی سیاسی شدن گروه‌های زبانی و فرهنگی شد. هرچند این امر فرصتی بود برای سوژه‌گی سیاسی گروه‌هایی در حاشیه، اما ورود توده‌ای مردم در فضای سیاسی، امکان‌هایی را برای بازی‌گران سیاسی فراهم کرد تا از پیوندهای گروهی و قومی، به عنوان سکویی برای رسیدن به قدرت استفاده کنند. این جنون رسیدن به قدرت، در مواردی سر از فاشیسم درآورد که نمونه‌ برجسته‌ آن در آلمان نازی و با توهم برتری نژادی جرمن‌ها آشکار شد که با مرگ نزدیک به ۸۰ میلیون انسان پایان یافت.

در افغانستان نیز از آغاز تجدد، افسانه‌ قوم، تبدیل به محور اساسی قدرت شد و با شکست حکومت کمونیستی و ورود اقوام مختلف در قالب گروه‌های پیروز جهادی، سوژه‌گی سیاسی اقوام در افغانستان به میان آمد. با تسلط طالبان بر افغانستان، بار دیگر این نگرانی گسترش یافته که اقوام دیگر از مناسبات قدرت کاملا حذف شوند و این حذف، در زمانی صورت می‌گیرد که ناممکن است؛ چون شعور سیاسی در افغانستان قومی شده و نمی‌توان گروه یا قومی را از داشتن داعیه سیاسی خالی کرد.

در این پادکست شما دیدگاه‌های مهمانان برنامه را درباره این موضوع می‌شنوید. ۸صبح شما را به شنیدن این پادکست دعوت می‌کند.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320